U bent hier: Home > Wat doen we > GPR GEBOUW > GPR Totaal

GPR Totaal Pakket: Eén pakket voor GPR-, Bouwbesluitberekeningen en meer!

Alle werkzaamheden voor uw GPR project kunt u vanaf heden volledig laten uitvoeren door één partij.
Normaal gesproken krijgt u met meerdere partijen te maken binnen een GPR project.
Denk hierbij aan:
- wie zoekt voor mij de subsidie mogelijkheden uit?
- wie wordt de GPR expert?
- wie wordt de GPR Assessor?
- wie verzorgt alle benodigde aanvullende (bouwbesluit) berekeningen ?
- wie coördineert het GPR project tijdens realisatie ?
- wie zorgt voor een goede afronding van alle werkzaamheden en subsidies?

Hiervoor biedt Cleanfield & Duvast het GPR Gebouw Totaal pakket.
Inmiddels zijn er meerdere projecten gerealiseerd of in uitvoering op basis van deze aanpak, met 100% succes garantie! De gebouwen variëren van een supermarkt tot kantoorcomplexen.

Onze praktische aanpak en optimale kennis van het bouwproces zorgen voor een optimale integratie van GPR-gebouw binnen uw project.

Hiertoe bieden we u het GPR totaal pakket.

Het GPR totaalpakket bestaat o.a uit:
- Subsidie & Beleidsbepaling
- GPR 0-meting berekening door GPR Expert
- EPG berekening (EPC) 
- MPG berekening
- Daglicht- en ventilatie berekening
- Energielabel van het gebouw
- GPR optimalisatie advies door GPR Expert
- GPR bouwbegeleiding
- GPR Kick-off meeting
- GPR voorgangsbewaking en inspecties
- Blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting)
- Thermografie meting
- GPR oplevercontrole en validatie door GPR Assessor 

Door te combineren bespaart u flink op de kosten!
 

STAP 1: Subsidie & Beleidsbepaling 


Voor duurzame projecten bestaan interessante (fiscale) subsidies. Deze zullen voor u op een rijtje gezet worden met kosten en baten. Daarnaast bepalen we samen met u het best haalbare ambitieniveau voor uw duurzame project

 

STAP 2: GPR 0-meting en optimalisatie advies


We starten met het uitvoeren van een GPR 0-meting van het basis ontwerp om de huidige status quo te bepalen. Waar staat u reeds op de GPR meetlat op basis van de huidige uitgangspunten en keuzes die reeds gemaakt zijn. 

U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met GPR-scoringstabel en de GPR berekening. Op basis hiervan heeft u direct inzicht waar u nu staat t.o.v. de gewenste ambitie/scores binnen GPR.

Indien de scores uit de 0-meting afwijken van de gestelde/vereiste GPR ambities ontvangt u een optimalisatie advies betreffende uw ontwerp/gebouw waarbij wel de gewenste scores behaald kunnen worden.
Eventueel kunnen we meerdere varianten voor uw doorrekenen.

STAP 3: EPG-berekening 


Voor het opstellen van een juiste GPR berekening zijn wij een EPG berekening nodig. Deze bepaald voor een groot deel de score op het onderdeel Energie binnen GPR.
Een EPG berekening is tevens verplicht vanuit het bouwbesluit en kunnen wij voor u verzorgen.

De EPG is een "theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening, waarbij rekening wordt gehouden met het energieverbruik voor verwarming (isolatie en ventilatie), koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater, verlichting bij een bepaald gebruikersgedrag. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het ontwerp. De meet methode is vastgelegd in NEN 7120. 

STAP 4: MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouw) 


Voor de vergunningsaanvraag dient een MPG berekening aanwezig te zijn.
Een MPG berekening geeft de milieu prestatie van het gebouw weer gebaseerd op alle materialen welke worden toegepast bij de realisatie van het gebouw. Elk materiaal heeft een milieubelasting m.b.t. winning, fabricage, transport, gebruik en sloop. 
De MPG berekening bepaald voor een groot deel de score op het onderdeel Milieu binnen GPR.

 

STAP 5: Daglicht- en ventilatie berekening 


Voor het opstellen van een juiste GPR berekening zijn wij tevens een Daglicht- en ventilatie berekening nodig. Deze bepaald voor een deel de score op het onderdeel Gezondheid binnen GPR.

 We kunnen hiervoor ook aannames doen binnen de GPR 0-meting berekening, maar deze dienen dan bij oplevering onderbouwd te worden door een berekening.
Deze berekeningen zijn tevens verplicht vanuit het bouwbesluit en kunnen wij voor u verzorgen.

 

STAP 6: GPR Ontwerp berekeningOp basis van de definitieve EPC, MPG, Daglicht- en ventilatie berekeningen en het optimalisatie advies stellen wij de definitieve GPR Ontwerp berekening en rapportage op. Deze zal worden opgesteld conform de procedure kwaliteitsborging GPR-gebouw voor GPR Experts. Deze berekening is tevens nodig voor het aanvragen van de (fiscale) subisdies.

 


STAP 7: GPR Ontwerp berekening validatie


Vervolgens dient de GPR Ontwerp berekening ter controle voorgelegd te worden aan een GPR assessor. De GPR assessor controleert de opgestelde GPR Ontwerp berekening op juiste uitgangspunten en valideert deze. Alleen een gevalideerde GPR Ontwerp berekening welke is op gesteld door een GPR Expert voldoet aan de MIA eisen! Wij zijn gekwalificeerd GPR Expert en GPR Assessor

 STAP 8: Start overleg / kick-off meeting 


Bij de start van het werk verzorgen wij een introductie/toelichting op GPR. We benoemen de belangrijke aandachtspunten tijdens de bouw en bespreken de checklist met te verzamelen gegevens t.b.v. de vereiste dossiervorming voor de oplevercontrole. Vaak vindt dit overleg plaats met het hele bouwteam.
Daarnaast ontvangt u van ons een checklist t.b.v. de eigen benodigde dossiervorming.

 

STAP 9: (GPR) bouwbegeleiding 


Het is van belang dat de gekozen uitgangspunten bij de definitieve GPR berekening ook daadwerkelijk worden toegepast tijdens de realisatie van het project. Uit ervaringen weten we dat het belangrijk is om dit tijdens de bouw te bewaken en te begeleiden. Hier zullen wij de aannemer of bouwbegeleider in ondersteunen. Vaak blijkt er behoefte te zijn aan kort (e-mail) overleg of advies gedurende de realisatiefase. Dit kan betrekking hebben op wijzigingen tijdens de bouw of vragen inzake de benodigde verzameling van bewijsvoering.
Dit voorkomt vaak ongewenste verassingen tijdens de oplevercontrole


STAP 10: GPR Inspecties & Voortgangsoverleg 


Tijdens de bouwbegeleiding voeren wij diverse controles/inspecties uit betreffende de juiste toepassing van de gekozen GPR-uitgangspunten. Vaak blijkt dat er in de praktijk wijzigingen worden aangebracht welke (grote) invloed kunnen hebben op de GPR resultaten. Tevens kunnen eventuele vragen op bouwlocatie beantwoord worden. Afhankelijk van de doorlooptijd van de bouw zijn 4-5 tusseninspecties vaak voldoende. Na elke inspectie ontvangt u een korte rapportage met de bevindingen.
Indien blijkt dat er tijdens de inspecties diverse onvolkomenheden worden geconstateerd zullen er eventueel aanvullende inspecties nodig zijn.   

STAP 11: BlowerDoor test / Thermografie


Binnen GPR is luchtdichtheid een belangrijk aandachtspunt. Indien kan worden aangetoond dat het gebouw voldoet aan een betere luchtdichtheid dan het bouwbesluit zijn hier extra punten voor te verkrijgen.
Dit dient te worden aangetoond door een blowerdoortest.

De ‘BlowerDoortest’ is een luchtdichtheidstest die wordt toegepast bij nieuwbouw, bestaande bouw en utiliteitsbouw.

Thermografie meting:
GPR vraagt geen onderbouwing in de vorm van een de thermografie meting. Maar we adviseren dit wel om een goed inzicht te krijgen in het eventuele energieverlies van het gebouw.

Thermografie is een techniek waarbij met een warmtebeeldcamera een opname wordt gedaan van een gebouw. Met behulp van de warmtebeeldcamera wordt energie zichtbaar, welke voor het blote oog niet waarneembaar is. hierdoor kan zowel de locatie als de oorzaak van het energieverlies worden bepaald en vastgesteld. 

STAP 12: GPR oplevercontrole en validatie


Voor het definitief verkrijgen van de aangevraagde (fiscale) subsidies conform de ingediende definitieve GPR berekening dient er bij de oplevering van het gebouw door ons als GPR-gebouw expert een oplevercontrole + locatiebezoek plaats te vinden. De in GPR gebouw geselecteerde maatregelen dienen te worden onderbouwd met bewijsmateriaal dan wel gedocumenteerd d.m.v. foto’s. Daar waar maatregelen niet meer zichtbaar zijn bij oplevering zal dit moeten worden aangetoond in de vorm van nota’s en/of certificaten. 

Dit bewijsmateriaal dient door de desbetreffende partijen a.d.h.v. een door ons beschikbare checklist aangeleverd te worden. Vervolgens zal er door ons een eindrapportage met dossiervorming worden opgesteld inclusief een aangepaste/definitieve GPR Opleverberekening op basis van de daadwerkelijk opgeleverde situatie. Deze berekening zal door ons als GPR Expert worden opgesteld conform de procedure kwaliteitsborging GPR-gebouw berekening

 

STAP 13: GPR oplevercontrole en validatie


Tenslotte dient een validatie van de GPR Opleverberekening te worden uitgevoerd door een gecertificeerde GPR-gebouw Assessor. De assessor mag niet dezelfde partij zijn als de GPR-gebouw expert welke de berekening heeft opgesteld.  Wij zijn tevens gecertificeerd GPR Assessor en zullen binnen ons netwerk deze stap tevens voor u verzorgen. 

Na oplevering en validatie van de eindrapportage kan de administratieve afwikkeling t.b.v. de fiscale regelingen/subsidies afgerond worden.

GPR certificaat


Na validatie van de eindrapportage kunnen wij voor u een GPR gebouw certificaat aanvragen.
Met dit certificaat laat u zien dat uw gebouw door een onafhankelijke GPR gebouw Expert getoetst is op kwaliteit.
Daarnaast publiceren wij u gebouw op de GPR projecten sitewww.gprprojecten.nl

Garantie  


Wij hebben een uitgebreide ervaring met de onderbouwing van de verschillende onderdelen zoals deze benoemd zijn binnen GPR-gebouw.
Met onze nuchtere kijk op het werk en doelmatige oplossingen, bent u ervan verzekerd dat wij vakkundig en systematisch te werk gaan. Voor u als opdrachtgever betekent dit dat u geen onnodige kosten maakt en het resultaat gegarandeerd is op de projecten die u bij ons uitzet.
Wij bieden een “no cure, no pay-principe” aan; dit houdt in dat indien onze onderbouwing door onze eigen nalatigheid wordt afgewezen, u niet hoeft te betalen voor deze werkzaamheden.