U bent hier: Home > Wat doen we > Integrale aanpak

Integrale aanpak duurzaam vastgoed

Inleiding

Verduurzaming van vastgoed levert het meeste rendement op indien deze gestructureerd wordt opgepakt. Hierbij is het van belang dat de gehele organisatie inzicht krijgt in de wijze van aanpak en methodiek. Hiertoe hebben wij de ‘Integrale aanpak duurzaam vastgoed’ ontwikkeld. Deze methodiek is gebaseerd op het model van continue verbetering binnen organisaties (deming circle).
De ‘Integrale aanpak duurzaam vastgoed’ gaat uit van vier stappen welke continue worden doorlopen om verduurzaming binnen de organisatie en uw vastgoed steeds op een hoger niveau te brengen.
De 4 fasen bestaan uit:

1. Plan (afspreken en plannen)
2. Do (doen en uitvoeren)
3. Check (meten en evalueren)
4. Act (ingrijpen/bijsturen)

Figuur: Integrale aanpak duurzaam vastgoed

Fasenplan:


Fase 0: Voorbereiding

Tijdens deze fase zullen wij samen met u een selectie maken voor een top vijf van grote energieverbruikers binnen uw eigen vastgoed. Deze top vijf zal o.a. worden samengesteld op basis van:
- bouwjaar
- energieverbruik per m2
- renovatieplannen
- onderhoudsplanningen
- beschikbaar budget
- (comfort) klachten van de bewoners en gebruikers
- wensen van de bewoners en gebruikers

Quick wins
Daarnaast worden de aangedragen gebouwen op basis van energetische kenmerken en mogelijke ‘quick wins’ beoordeeld op geschiktheid. Op basis van de geformuleerde visie in fase 2 wordt een definitieve keuze gemaakt voor de aan te pakken zorggebouwen.

Fase 1: PLAN
In deze fase stellen we samen met u een visie en beleid vast voor verduurzaming van uw vastgoed. We helpen u de stip op te horizon te zetten en de koers te bepalen. Denk hierbij aan:
-   welk ambitieniveau (20% of meer energiebesparing?)
-   welke aspecten van duurzaamheid worden als uitgangspunt genomen?
-   alleen energie of ook materialen, water, comfort, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde?
-   welke relatie bestaat er met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?
-   zijn energiebeleid en het onderhoudsbeleid/RGVO voldoende op elkaar afgestemd ?
-   welke wet- en regelgeving, denk aan activiteitenbesluit, is van toepassing?
-   welke convenanten zijn aanwezig?
-   etc.
Nadat de visie op hoofdlijnen is vastgesteld zal een definitieve keuze worden gemaakt uit de top vijf gebouwen van fase 1.

Fase 2: DO
Vervolgens bepalen we de status quo van de te verduurzamen gebouwen. Deze status quo is straks ook het referentiekader om de gerealiseerde verduurzaming na afloop te controleren bij fase 7.
Op basis van de gekozen aandachtspunten in fase 2 zal bepaald worden welke nulmeting(en) moeten plaatsvinden. Dient er alleen gekeken te worden naar de energie aspecten of ook andere (milieu) aspecten? Denk hierbij aan watergebruik, materialen, afval, comfort, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.  

Daarnaast zal er ook gekeken worden naar mogelijkheden voor energiebesparing van de technische processen binnen een zorggebouw (apparatuur ten behoeve van een centrale keuken of een zorgkliniek, etc.)  

Maatregelen met beperkte investering
In de praktijk blijkt dat het energieverbruik voor een groot deel bepaald wordt door andere factoren welke niet gebouw gebonden zijn zoals gedragsaspecten van de gebruikers.
Hier kan vaak veel winst worden behaald (soms wel 50%).
Daarnaast zijn er nog diverse ‘simpele’ maatregelen welke direct kunnen energie besparen:
- goed inregelen technische installatie
- uitvoeren energie factuurcontrole
- etc.
Op basis van deze informatie zullen wij bepalen welke type nulmeting(en) zullen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan:
- binnenklimaatmeting (CO2-meting, infrarood metingen)
- GPR-gebouw meting
- energiescan / EPA
- scan van (technische) processen en installaties
 

Fase 3: CHECK
Op basis van de resultaten uit de nulmetingen zullen wij uw adviseren welke (energie)maatregelen het beste getroffen kunnen worden in relatie tot kosten en terugverdientijden. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar de geformuleerde ambitie (vb: minimaal 20% energiebesparing) en de verplichte maatregelen conform het Activiteiten besluit. Daarnaast zullen de mogelijke verbetermaatregelen op het gebied van binnenklimaat en comfort alsmede de niet gebouw gebonden processen en gedragsaspecten besproken worden.


Fase 4: ACT
De verkregen resultaten zullen eventueel kunnen leiden tot aanpassingen van het ambitieniveau (bijsturen) of het herzien van het beschikbare budget als gevolg van het verwachte verbeterpotentieel in relatie tot de exploitatiekosten. In de praktijk blijkt vaak dat een iets hogere investering in duurzame maatregelen zich tijdens de exploitatie van een gebouw ruim terugverdient.    


Fase 5: PLAN
Het definitieve budget waarmee geïnvesteerd gaat worden zal minimaal voldoende moeten zijn om de ambitie van energiebesparing en andere duurzame maatregelen te kunnen realiseren.
Hiertoe inventariseren we welke ondersteunende financiering er mogelijk is vanuit de markt en overheid. Denk hierbij aan subsidies, duurzaamheidsleningen, fondsen, etc. Wij verzorgen tevens het aanvragen hiervan.

Energiemonitoring
Tenslotte zullen we de mogelijkheden voor energie monitoring met u bespreken. Middels  energiemonitoring wordt de gerealiseerde energiebesparing inzichtelijk gemaakt alsmede mogelijke aanvullende besparingen. Anderzijds is het een goed instrument voor het creëren van bewustwording en sturingsmiddel voor gedrag van de gebruikers van het gebouw. Afhankelijk van de gebruiker zullen wij een plan van aanpak opstellen om gedrag en bewustwording m.b.t. energiebesparing te stimuleren.  

Fase 6: DO
Tijdens de realisatiefase van de energiebesparende maatregelen kunnen wij u ondersteunen op het gebied van:
-   aanvragen en beoordelen offertes van (bouw) partijen ten behoeve van bouwkundige- en installatietechnische maatregelen
-   projectbegeleiding en coördinatie tijdens deze werkzaamheden
-   controles op de bouw inzake aangebrachte maatregelen
-   eindoplevering en toetsing (luchtdichtheidstest / infraroodmetingen)
-   etc.

Workshop bewustwording en gedrag
Nadat de energiebesparende maatregelen en het monitoringsysteem zijn aangebracht zal invulling worden gegeven aan het plan van aanpak m.b.t. bewustwording en gedrag.

Fase 7: CHECK
Na een periode van drie maanden energiemonitoring zullen wij de resultaten analyseren zodat eventueel bijsturing plaats kan vinden. Tevens zal beoordeeld worden in hoeverre de aangebrachte maatregelen ook het daadwerkelijke effect hebben gebracht m.b.t. energiebesparing en comfortverhoging van het binnenklimaat. Hiertoe zullen de resultaten uit de nulmeting (fase 3) worden vergeleken met de informatie uit de energiemonitoring. 

Middels het doorlopen van deze fasen wordt er op een inzichtelijke wijze invulling gegeven aan de verduurzaming van uw vastgoed!